Dobro došli

na stranicu privatnog dječjeg vrtića "Leteći medvjedići"

Dječji vrtić „ Leteći medvjedići „ započeo je s radom 13. studenog 2005. godine. Vrtić na lokaciji u Hrvatskom Leskovcu posluje na temelju rješenja Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport Klasa: 601-02/05-01/5, urbroj 251-10-01/106-05-7 od 4. studenog 2005. godine kojim se utvrđuje da Vrtić ispunjava propisane uvjete za obavljanje djelatnosti predškoskog odgoja i naobrazbe u dvije odgojne skupine. Odgojno obrazovni rad do 02.rujna 2007. godine odvijao se na lokaciji Mirka Bedeka 75 d Hrvatski Leskovac, o od 03.rujna 2007. godine posluje na temelju rješenja Ureda državne uprave u Zagrebačkoj županiji KLASA: UP/I-60102/07-01/01,urbroj 238-05-05/01-07-04 kojim se utvrđuje da Vrtić ispunjava propisane uvjete za obavljenje djelatnosti predškolskog odgoja i naobrazbe u područnoj jedinici Klinča Sela, Karlovačka 9, za dvije mješovite skupine.

pročitajte više